Club Reglement

Iedereen die aansluit bij Het Vliegend Wiel verklaart kennis te hebben genomen van het clubreglement en dient er zich naar te schikken

Inschrijving voor het nieuwe seizoen

 • Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan vanaf begin november. Alle leden ontvangen een mail om hen hieraan te herinneren. Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via online betaling. Er kan ook in het clublokaal worden ingeschreven, exacte datum(s) volgen eveneens per mail.
 • Deze regeling geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe leden.

Lidgeld

 • Het lidgeld voor het seizoen 2023 bedraagt 30 euro of 45 euro met lidkaart wielerbond vlaanderen (lidkaart wielerbond slechts 1x te betalen voor leden van hetzelfde gezin)
 • Nieuwe leden bestellen eveneens minimum een clubshirt met korte of lange mouwen.


Inschrijving Nieuwe Leden

 • Minimum 16 jaar zijn of binnen het lopende jaar 16 jaar worden om lid te kunnen worden van de club.
 • Kandidaat nieuwe leden kunnen maximaal 3 proefritten  meerijden om dan te beslissen of ze al dan niet aansluiten.
 • Nieuwe leden kunnen zich inschrijven tot eind juni voor het lopende seizoen. Tot die periode betalen ze hetzelfde lidgeld. Ze zijn dan ook verzekerd en kunnen genieten van dezelfde clubvoordelen als de bestaande leden.
 • Na eind juni kunnen kandidaat nieuwe leden wel meerijden, maar ze kunnen pas vanaf het nieuwe seizoen officieel aansluiten en genieten van de voordelen als lid.


Verzekering via de club

 • Alle leden zijn verzekerd via de club. De kosten zijn inbegrepen in het lidgeld.
 • De leden die een lidkaart, inclusief verzekering, van Cycling Vlaanderen willen betalen 15€ extra. Deze aansluiting geeft recht op een korting bij veldtoertochten, andere ritten en wielerwedstrijden van Cycling Vlaanderen.
 • Beide verzekeringen omvatten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. De tussenkomst voor lichamelijke schade dekt enkel de ongevallen die door het ziekenfonds erkent zijn en dit maximaal voor het resterende bedrag dat het ziekenfonds niet vergoed heeft. Materiële schade aan kledij of fiets is niet opgenomen.


Afspraken betreffende de CLUBrit

 • Alle clubleden dienen de wegcode te respecteren.
 • De leden dienen de richtlijnen van de  ritverkenner te volgen. 
 • Het motto is: samen uit, samen thuis.
 • Indien een lid voor het einde van de rit de groep verlaat brengt hij hiervan de ritverkenner op de hoogte.
 • Bij mechanische pech wacht iedereen en engageert iedereen zich zo hard mogelijk om de materiaalpech op te lossen.
 • Indien een lid uitzonderlijk de richtsnelheid van de groep niet kan volgen, om welke reden dan ook,  dan dient de groep de snelheid aan te passen. 
 • Indien volgens het rittenschema twee ploegen beslissen om samen te rijden dan dient de laagste richtsnelheid gerespecteerd te worden.
 • Het dragen van het clubshirt is verplicht tijdens de clubritten. Dit is niet van toepassing op de trainingsritten maar wel aan te raden.
 • Helmdracht is verplicht tijdens alle ritten in clubverband, dus inclusief de trainingsritten. Geen helm, niet verzekerd!


Bestelling Clubkledij

 • Bestelling van clubkledij gebeurt bij inschrijving, levering bij het begin van het nieuwe seizoen. Indien er kledij in voorraad is kan er sneller geleverd worden. Nieuwe leden nemen contact op met de kledijverantwoordelijke.
 • Bij het ophalen van de kledij wordt er afgerekend.
 • We plannen momenteel om 5 seizoenen met de huidige tenue te rijden, dus tot einde 2025. Deze planning is geen vaste verbintenis en kan dus jaarlijks herbekeken en bijgestuurd worden. Er moet immers rekening gehouden worden met de jaarlijkse inkomsten, de werkingskosten, het ledenaantal,… Het budget dat ter beschikking van de clubkledij kan gesteld worden is afhankelijk van deze factoren.


Aansprakelijkheid

 • De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan fietsen, auto’s  of ander materieel in het kader van een door hen georganiseerde clubactiviteit. Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade tijdens het vervoer met auto’s van personen en eventueel ook van de fietsen d.m.v. fietsrek of aanhangwagen tijdens een door hen georganiseerde verplaatsing.
 • Bestuurders van wagens voor het vervoer van personen en eventueel fietsen d.m.v. een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekeringen (Familiale, Autoverzekering, …).
Puntentelling
 • Het seizoen voor alle leden start op de eerste zondag van maart en loopt tot de tweede zondag van oktober.
 • Geen verschil tussen verschillende disciplines (weg of MTB).
 • Per seizoen zijn er ongeveer 30 ritten op zaterdag en 30 op zondag.
 • 2 punten per gereden rit (op zaterdag of zondag) : theoretisch maximaal 60 punten te behalen.
 • 1 punt extra per gereden rit in hetzelfde weekend: theoretische maximaal 30 punten te behalen.
 • 6 punten voor het helpen op een evenement: theoretisch maximaal 18 punten te behalen.
 • 0 punten aftrek voor het niet komen helpen op één van de drie evenementen, 9 punten aftrek voor niet komen helpen op twee van de drie evenementen, maximale aftrek 18 punten voor niet komen helpen op de drie officiële evenementen.

Officiele Evenementen (niet limitatief)

 • VTT in juni
 • Lille Kermis
 • Cross Herentals

Overige Evenementen (niet limitatief)

 • BBQ
 • Teerfeest
 • Helpen in ‘t Vliegershof

Spelregels

 • Op 1 seizoen zijn theoretisch maximaal 108 punten te verzamelen.
 • Dit totaal zal beperkt worden tot maximaal 55 punten waarmee je een kledijbon kan verdienen. Het bedrag van deze bon zal door het bestuur bepaald worden afhankelijk van de financiële situatie.
 • Er zal geen seizoenskampioen meer aangeduid worden.
 • De ritverkenner vult de aanwezigheidslijst in of duidt iemand aan om dit te doen. Deze lijst is de basis voor de puntenstand. Niet op de lijst, geen punten!
 • Het dragen van een helm en de meest recente clubkledij, minimaal een clubshirt en/of clubvest is verplicht.
 • Er dient minstens 1 uur in groepsverband gereden worden om 1 punt te bekomen.
 • Paasmaandag is een officiële rit maar wordt geteld bij het weekend van Pasen.
 • Minstens 2 deelnemers per discipline (weg of MTB) en per dag om de rit te laten tellen.

Kledijbonnen

 • Het geven van een kledijbon is een traditie van de club. Om de getrouwheid, regelmaat en de hulp van onze leden te belonen, hanteren we het systeem van het ter beschikking stellen van een waardebon voor het aanschaffen van clubkledij. Dit is een bijdrage uit de clubkas: de zogenaamde kledijbon. De grootte van het bedrag van deze bon wordt elk seizoen beslist door het bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het hiervoor beschikbare budget.
 • Het bestuur beslist over hoeveel jaren deze kledijbonnen kunnen opgespaard worden.
 • Blijven op het einde van het seizoen of het einde van de opspaarperiode nog eventuele restbedragen over, dan kunnen deze niet opgevraagd worden in baar geld.
 • Indien er een kledijbon wordt toegekend, kan die enkel worden ingeruild indien je terug inschrijft / lid wordt voor het volgende seizoen.

Rekenvoorbeeld

 • 30€ wordt er maximaal beschikbaar gesteld voor elk lid als bijdrage voor aankoop clubkledij. Dit is te verdienen door 55 punten te verzamelen door te fietsen en te helpen op de officiële evenementen.
 • Wie 2 keer per jaar komt helpen op een evenement en door omstandigheden niet kan/wil fietsen verdient per jaar toch 12 punten. Dit aantal punten komt in dit voorbeeld overeen met 10€ kledijbon (33% van het maximaal te verdienen bedrag). Dat maakt dat men op 1 gemiddelde kledijcyclus 40€ kan sparen door enkel te helpen wat overeenkomt met één clubshirt met korte mouwen.
 • 25 punten = 15€ = 50%
 • 35 punten = 20€ = 66%
 • 45 punten = 25€ = 83%
 • 55 punten = 30€ = 100%