WIELERTOERISTENCLUB :  HET VLIEGEND WIEL

Seizoen 2014

Deel 1: VOORSTELLING VAN DE CLUB

1.      Visie

Actieve wielertoeristen, zowel mannen als vrouwen, de mogelijkheid te geven om in clubverband op een sportieve, veilige en kameraadschappelijke manier hun hobby uit te oefenen. We beoefenen zowel het rijden op de weg als het mountainbiken. Beide disciplines komen ruim aan bod en kunnen een aanvulling zijn op elkaar.

2.      Korte omschrijving van de club

·          In 1974 werd de club opgericht door een groepje vrienden.

·          Op 01jan2014 gaan we dus ons 41e seizoen in.

·          Het Vliegend Wiel is de oudste en de grootste wielertoeristenclub van de fusiegemeente Lille.

·          De club heeft ongeveer 145 actieve leden.

3.      Actieve ploegen

·          A,B,C en D-ploegen rijden op zondagvoormiddag.

·          De MTB en MTB-S ploegen rijden op zondagvoormiddag.

  • Zaterdag A-en B-ploegen rijden op zaterdagvoormiddag.
  • Trainingsritten voor zowel de dames als de heren in de week

 

Merk op:

 

Alle ploegen van de club zijn opengesteld voor zowel vrouwen als mannen.

 

De verschillende rittenkalenders en de trainingsritten zijn terug te vinden onder de rubriek ‘kalender’ op de site:  www.hetvliegendwiel.be

 

 

Te respecteren richtsnelheid binnen de verschillende groepen:

 

 

4.      Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Het bestuur vergadert eenmaal maandelijks: iedere tweede dinsdag van de maand.

 

Deel 2 : CLUBREGLEMENT

 

Iedereen die aansluit als lid bij Het Vliegend Wiel verklaart vooraf kennis te hebben genomen van het clubreglement en dient er zich naar te schikken.

1.      Lidgeld

 

2.      Verzekering via de club

Alle leden zijn verzekerd via de club. De kosten zijn inbegrepen in het lidgeld.

De leden die een lidkaart inclusief verzekering van de Wielerbond Vlaanderen ( WBV ) willen bekomen dienen nog 15 euro extra te betalen. Deze aansluiting geeft recht op een korting bij veldtoertochten, andere ritten WBV en wielerwedstrijden WBV.

 

Voor beide verzekeringen omvat dit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. De tussenkomst voor de lichamelijke schade betreft enkel die gevallen die door het ziekenfonds erkent zijn om een tussenkomst te genieten en dit maximaal voor het resterende bedrag dat het ziekenfonds niet vergoed heeft. Materiële schade aan kledij of fiets is niet opgenomen!

 

3.      Inschrijving voor het nieuwe seizoen

 

4.      Inschrijving nieuwe leden:

·          Men moet minimum 16 jaar zijn of binnen het lopende jaar 16 jaar worden om lid te kunnen worden van de club.

·          Kandidaat nieuwe leden kunnen tot 3 proefritten  meerijden om dan te beslissen of ze al of niet aansluiten.

 

5.      Bestelling clubkledij

We plannen momenteel om 4 tot 6 seizoenen met deze tenue te rijden, dus tot einde 2015. Deze planning is geen vaste verbintenis.  Ze zal jaarlijks terug bekeken worden en kan bijgestuurd en al dan niet aangepast worden indien nodig.  Er moet immers rekening gehouden worden met de jaarlijkse inkomsten, de werkingskosten, de voorraad bedrukkings-papieren en het ledenaantal. Het budget dat ter beschikking van de clubkledij kan gesteld worden is immers afhankelijk van deze factoren.

 

6.      Afspraken i.v.m. de clubritten

·          Alle clubleden dienen de wegcode te respecteren.

·          De leden dienen de richtlijnen van de  ritverkenner te volgen.

·          Het motto is: samen uit, samen thuis.

·          Indien een lid voor het einde van de rit de groep verlaat brengt hij hiervan de ritverkenner op de hoogte.

·          Bij mechanische pech wacht iedereen en engageert iedereen zich zo hard mogelijk om de materiaalpech op te lossen.

·          Indien een lid uitzonderlijk de richtsnelheid van de groep niet kan volgen, om welke reden dan ook,  dan dient de groep de snelheid aan te passen. 

·          Indien volgens het rittenschema twee ploegen beslissen om samen te rijden dan dient de laagste richtsnelheid gerespecteerd te worden.

·          Het dragen van de clubkledij is verplicht tijdens de clubritten. Dit is niet van toepassing op de trainingsritten maar wel aan te raden.

·          Helmdracht stellen we verplicht tijdens alle ritten in clubverband, dus inclusief de trainingsritten.

 

7.      Seizoen 2014

 

Gelieve op te merken bij de MTB kalender dat de maanden juli en augustus niet meetellen in het seizoenskampioenschap.

 

 

 

8.      Het seizoenskampioenschap                              

·          Opzet / hoofdbedoeling :

-          We beogen hierbij om de leden met het grootste aantal clubritten per seizoen te kennen .  Enkel de sportieve prestaties in clubverband tellen mee.  Elk lid van de club, ongeacht zijn capaciteiten, maakt  kans om deze titel te verdienen. Regelmaat, inzet en een forse portie discipline  zijn aangewezen!

-          Elk seizoen zijn er 3 titels en een bijhorend gratis clubshirt (korte mouwen) te verdienen voor :

·          seizoenskampioen heren op de weg

·          seizoenskampioene dames op de weg

·          seizoenskampioen MTB, zowel voor dames als voor heren (1 titel)

 

·          Opmerkingen :

-          Voor de respectievelijke titel van seizoenskampioen wordt er geen onderscheid gemaakt in de ritten  A- , B-, C-en D-ploeg en de zaterdagploegen  A en B.

-          In geval van gelijke stand zal het resultaat van het seizoenskampioenschap van vorig seizoen de doorslag geven.

-          De seizoenskampioenen worden gevierd tijdens ons jaarlijkse teerfeest.

 

9.      Het puntensysteem 

 

Het opmaken van het klassement voor het seizoenskampioenschap steunt op volgende basisprincipes.

 

·          Enkel de door het bestuur vermelde ritten op de website komen in aanmerking . Men bekomt één punt per meegereden rit .

·          Het dragen van een helm en de meest recente clubkledij, minimaal een clubshirt en/of clubvest  is verplicht.

·          Men dient minstens één uur in groepsverband mee te rijden om een punt te bekomen.

·          Sinds het seizoen 2010 kunnen zowel vrouwen als mannen op zaterdag en/of zondag deelnemen aan een officiële wegrit van de club, maar per weekend kan men hierbij maximum één punt  verdienen.

·          Paasmaandag is een officiële rit maar wordt geteld bij het weekend van pasen

·          Men moet met minstens drie deelnemers zijn per discipline (weg of MTB)  en per dag om de rit te laten tellen.

·          De weekends waar er geen rit kan verdiend worden op een zaterdag of zondag, bv toertocht op zondag zal er op de andere dag ook geen rit voor het seizoenskampioenschap behaald kunnen worden.

 

10.  Het clubkampioenschap

·          We hebben ook een clubkampioenschap van de heren op de weg. Hier is het de bedoeling  om de sterkste, de rapste, de slimste wielertoerist van onze club te mogen kennen. De prijzen worden hier uiteraard aan de meet verdeeld.  Er zijn twee groepen deelnemers: heren boven de vijftig jaar en heren jonger dan vijftig  jaar.

·          Het clubkampioenschap telt mee voor het seizoenskampioenschap zowel voor de deelnemers als voor de helpers bij de organisatie.

·          Tegenslag of mechanische pech kunnen niet aangevoerd worden als excuus om terug aan te sluiten in het peloton.

·          De clubkampioen wordt in de bloemetjes gezet en later nog eens gevierd tijdens het teerfeest.

 

11.  Waardebon voor de clubkledij: de kledijbon

Opzet, doel en afspraken:

 

·          Het geven van een kledijbon is een traditie van de club. Om de getrouwheid, regelmaat en de hulp van onze leden te belonen, hanteren we het systeem van het ter beschikking stellen van een waardebon voor het aanschaffen van clubkledij.  Dit is een bijdrage uit de clubkas: de zogenaamde kledijbon.  De grootte van het bedrag van deze bon wordt elk seizoen beslist door het bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het budget dat ze zich kunnen veroorloven.

·          Het bestuur beslist ook over hoeveel  jaren men deze kledijbonnen kan opsparen. 

·          Blijven op het einde van het seizoen of het einde van de opspaarperiode nog eventuele restbedragen over, dan kunnen deze niet opgevraagd worden in baar geld en vervallen deze indien men ze niet benut heeft.

·          Indien er een kledijbon wordt toegekend, kan men die maar enkel bekomen als men terug inschrijft / lid wordt voor het volgende seizoen.

12.  Het puntensysteem voor het berekenen van het eindbedrag van de kledijbon per lid

 

De puntenverdeling wordt in het seizoen 2014 herzien ten opzichte van voorgaande jaren.

Volgend systeem word van kracht:

Namelijk het maximum jaarlijkse clubkledijbudget per persoon zal verdeeld worden door het aantal keren dat er hulp verwacht wordt van de leden en bijkomend verhoogd met 1 als men minstens 15 punten / kruisjes heeft.

Bv : 45 euro wordt er max beschikbaar gesteld voor elk lid als bijdrage voor aankoop clubkledij en dit kan men verdienen door 1x helpen op winter VTT ter waarde van 15 euro PLUS 1x helpen op zomer VTT ter waarde van 15 euro PLUS 15 euro als men 15 kruisjes heeft verdient.

een ander voorbeeld: Stelt de club max 60 euro aan kledijbonnen beschikbaar dan kan met dit verdienen a rato van 20 euro voor helpen op winter VTT PLUS 20 euro op zomer VTT EN 20 euro als men minstens 15 kruisjes verdient heeft.

 

Opgelet de vroegere regels blijven nog steeds bestaan:

 

" Men moet minstens 1x geholpen hebben op vraag van de club om enige bijdrage / kledijbon van de club te bekomen."

" Helpen op het clubkampioenschap ipv meerijden, geeft ook recht op een kruisje, dus wordt beschouwd als equivalente rit meegereden."

13.  Financiële bijdrage van de club aan activiteiten

·         Het bestuur bekijkt elke activiteit apart waarvoor het dan beslist om deze met geld uit de clubkas te sponsoren en indien ja met welk bedrag

·         Draagt de club financieel bij aan een activiteit wordt deze op voorhand aan de leden gecommuniceerd via de website, indien niet aangekondigd worden alle kosten verhaald op de leden

14.  Aansprakelijkheid

 

 

NIEUWE REGEL IVM “HET UITLEGGEN” VOOR DRANK,

geldig vanaf Goede Vrijdag 2014.

 

WAAROM:

-          Door het groeien van de club is het moeilijk geworden om overzicht te behouden op het “uitleggen” voor de drank en om te komen tot een goede/eerlijke  bijdrage per lid voor hetgeen men gedronken heeft.

-          We komen met veel en verschillende groepen in ons “Clublokaal” : De Wissel

-          En de groepen hebben verschillende tijdstippen van binnenkomen.

-          De groepen zitten verspreid en soms zitten de groepen zelfs door elkaar.

-          We drinken diverse soorten drank en soms ook een verschillend aantal.

DOEL:

-          Voor elk lid willen we komen tot een correctere bijdrage voor drank maar wel willen we en ook de café baas nog steeds een gemakkelijk systeem voor de afrekening hebben.

 

NIEUW PRINCIPE VAN “UITLEGGEN” VOOR DRANK:

-          Elk lid “legt uit” overeenkomstig het bedrag dat hij/zij gedronken heeft, en dit afgerond op 0,50 EURO voor het totaal bedrag van 2 of 3 dranken.

-          Er wordt per groep (van binnenkomen) afgerekend na 2 of 3 ronden.

-          De eventuele rest van “den uitleg” is voor de “spaarpot”.

-          Het is dus aangewezen om ook muntstukken van 0,50 EURO en 1 EURO mee te brengen.

-          Dit principe van uitleggen passen we ook toe als we als club in andere drankgelegenheden dan De Wissel zitten.  Wel dienen we dan waarschijnlijk met andere kostprijzen rekening te houden.

 

DRANKPRIJZEN in “DE WISSEL”

1,50 EURO

Warme dranken: koffie, thee, chocomelk

Frisdranken: cola, water, tonic,

Pils 25 cl

standaard

1,60 EURO

Ice Thea

standaard

1,80 EURO

Pils 33 cl

grote pint

2,00 EURO

Kriek

Kriek

2,50 EURO

Leffe

Trappist

Stout

Duvel

Trippel

Karmeliet

Zware bieren

3,00 EURO

Pom ton

Pom ton

 

PRACTISCHE REGELING VOOR HET “UITLEGGEN” in De Wissel:

-          Voor 5 EURO “uitleg” kan men 3 “standaard consumpties”  drinken.

 


 

standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

TOT. KOST

4,50 €

UITLEG

5,00 €

 

standaard

1,50 €

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

TOT. KOST

5,10 €

UITLEG

5,00 €

 

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

TOT. KOST

5,40 €

UITLEG

5,50 €


 

-          OF Voor 5 EURO “uitleg” kan men  2 “zware bieren” drinken.

 


zwaar

2,50 EURO

zwaar

2,50 EURO

TOTALE KOST

5,00 EURO

UITLEG

5,00 EURO

 

 

 

-          OF Voor 7,50 EURO “uitleg” kan men 3 “zware bieren” consumeren

 

zwaar

2,50 EURO

zwaar

2,50 EURO

zwaar

2,50 EURO

TOTALE KOST

7,50 EURO

UITLEG

7,50 EURO

 

 

-          En voor combinaties van “standaard” en “zware bieren” legt men een bedrag uit overeenkomstig de totale kostprijs maar afgerond op 0,50 EURO.

Enkele voorbeelden:

 

Standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

zwaar

2,50 €

zwaar

2,50 €

zwaar

2,50 €

TOT. KOST

5,50 €

TOT. KOST

6,50 €

UITLEG

5,50 €

UITLEG

6,50 €

 

 

 

 

Standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

standaard

1,50 €

zwaar

2,50 €

zwaar

2,50 €

zwaar

2,50 €

TOT. KOST

5,50 €

TOT. KOST

6,50 €

UITLEG

5,50 €

UITLEG

6,50 €

 

 

 

 

Pom ton

3,00 €

Gr. pils

1,80 €

standaard

1,50 €

Gr. pils

1,80 €

standaard

1,50 €

Gr. pils

1,80 €

TOT. KOST

6,00 €

TOT. KOST

5,40 €

UITLEG

6,00 €

UITLEG

5,50 €

 

 

 

standaard

1,50 €

Ice thea

1,60 €

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

Gr. pils

1,80 €

TOT. KOST

5,10 €

TOT. KOST

5,20 €

UITLEG

5,00 €

UITLEG

5,00 €

 

-          Voor 10,00 EURO “uitleg” kan men 4 “zware bieren” consumeren

zwaar

  2,50 EURO

zwaar

  2,50 EURO

zwaar

  2,50 EURO

zwaar

  2,50 EURO

TOTALE KOST

10,00 EURO

UITLEG

10,00 EURO